Älvlandskapet Nedre Dalälven

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven är unikt med mycket höga natur- och kulturvärden. Nedre Dalälven med sina vidsträckta fjärdar, åtskilda av forsområden och deltalandskap, påverkar ett stort omland. Jordbruksmarken från tidig medeltid är fortfarande öppen kulturbygd.

Det öppna kulturlandskapet spelar stor roll för inflyttning, turism och näringsliv. Målet för oss är att stärka kulturlandskapet och dess roll i ekologisk, social och ekonomisk utveckling.

Turism och naturvård går hand i hand

Inom biosfärområdet arbetar vi långsiktigt med att bevara det öppna landskapet, fiskevård och hållbar turism. Genom att arrangera och delta i aktiviteter för bland annat nätverksbyggande, information och kompetensutveckling inom ramen för hållbar utveckling vill vi uppmuntra till lokala lösningar på globala utmaningar. Exempel på projekt vi bedriver är hävd av älvängar och åtgärder för att den havsvandrande fisken på sikt ska återvända till älven.

Biologisk myggkontroll organiserar och utför vid behov bekämpning av översvämningsmygg i biosfärområdet. Det görs för att människor ska kunna bo och verka här och det ger möjlighet för besökare att uppleva området.

Ovanligt stor artrikedom

Den biologiska Norrlandsgränsen, Limes Norrlandicus, går igenom området, vilket innebär att mötet mellan nord och syd är särskilt tydligt här. Artrikedomen är större än i något annat skandinaviskt område när det gäller insekter, däggdjur, fåglar och fiskar.

Vidsträckt område som innefattar många parter

Geografisk följer området Nedre Dalälven från Säter till Älvkarleby, en sträcka på arton mil, och innefattar kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp, Älvkarleby och södra delarna av Sandviken och Gävle. Totalt ingår nio kommuner i landskapen Dalarna, Västmanland, Gästrikland och Uppland.

Vår organisation

Nedre Dalälvens Intresseförening samordnar biosfärarbetet. Medlemmar är de nio kommunerna, mark- och vattenägare samt övrigt näringsliv. Alla är representerade i styrelsen.