Människan är för sin överlevnad, beroende av ekosystemtjänster som jordens livsuppehållande system tillhandahåller. Ekosystemtjänster är de funktioner som på något sätt gynnar människan då de upprätthåller eller förbättrar människans välmående. Nuvarande trend är att människan successivt reducerar kapaciteten hos många av dessa system; framtidskapitalet eroderas.

Unescos biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. De tillför en brobyggande funktion som genom lärandeprocesser knyter samman olika aktörer på ett strategiskt sätt. Biosfärområden är områden som uppvisar goda exempel på hur nyttjande och bevarande kan gå hand i hand. Dessa områden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Biosfärprogrammets vision är att samhället säkerställer basen för mänsklig välfärd genom bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. Biosfärprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för biosfärområden att fungera som modellområden för hållbar utveckling och att stimulera forskning som stärker biosfärområdenas roll i lärande om hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. Genom samverkan och inspiration från Unescos biosfärområden omsätts erfarenheter och kunskap till andra delar av Sverige.

Organisation

Biosfärprogrammet Sverige består av en nationell programkommitté, ett biosfärråd och sju biosfärområden. Programkommittén är inriktande, beslutande och finansierande kommitté för Biosfärprogrammets verksamhet i Sverige. Havs- och Vattenmyndigheten är värd för programkommittén som spelar en viktig roll som nod och kontaktförmedlare i ett nationellt och internationellt nätverk med rollen att underlätta samarbete. Internationell samordning mellan Biosfärprogrammet och andra FN-program/organ, samt granskning av biosfäransökningar och kandidaturer är några av programkommitténs uppgifter.

Biosfärrådet är Biosfärprogrammets operativa genomförandeorgan och har som uppgift att bidra till långsiktighet och stabilitet i programmets utveckling. Detta uppnås genom att biosfärrådet stödjer och faciliterar projekt i biosfärområden och biosfärkandidatområden. Kommunikation, nätverkande och erfarenhetsutbyte är centralt för Biosfärprogrammet. Möten, konferenser och workshops anordnas årligen, gärna som samarrangemang och knutet till ett biosfärområde eller ett biosfärkandidatområde.

Translate »