Ett biosfärområde bildas

Det är Unescos globala styrelse för Biosfärprogammet som utser nya biosfärområden men det är Sveriges regering som nominerar nya områden till Unesco.

Starta med en förstudie och förankra med viktiga lokala aktörer

Ett område som har intresse av att bli ett biosfärområde, gör en förstudie för att utreda dess förutsättningar. Förstudien presenteras för programkommittén för Biosfärprogrammet. Kommuner, länsstyrelser och aktörer viktiga för biosfärområdets utveckling, ska uttalat stödja arbetet med att utveckla biosfärområdet.

Programkommittén presenterar området som en kandidatur

När programkommittén har bedömt att området har goda möjligheter att bli utnämnt till biosfärområde av Unesco, inleds en kandidatur. Området, som då hänvisas till som ett biosfärkandidatområde, ges möjlighet att presenteras på Biosfärprogrammets hemsida.

Ge biosfärområdet en identitet

Under kandidaturen pågår arbetet med att samla uppgifter som behövs för att beskriva området i Unescos Biosphere Reserve Nomination Form. Områdets avgränsning och zonering utreds och processer och projekt startas för att ge biosfärområdet dess identitet. Det är viktigt för det långsiktiga arbetet att lokala aktörer och eldsjälar blir delaktiga i arbetet. Handlingen med beskrivna uppgifter, skickas på remiss till berörda lokala och regionala instanser, samt till centrala myndigheter och programkommittén för Biosfärprogrammet.

Programkommittén uppdrar åt Biosfärrådet att skriva förslag till yttrande som programkommittén sedan tar ställning till. När remissperioden är slut, sammanställer kandidatområdet samtliga yttranden i en redogörelse över synpunkter där ändringar som gjorts tydligt visas. Sammanställningen och korrigerad ansökningshandling sänds åter till remissinstanserna för kännedom. De centrala myndigheter som yttrat sig över handlingen bör nu skicka en skrivelse till kandidatområdet där myndigheten deklarerar sitt ställningstagande. Ansökan behandlas i programkommittén för Biosfärprogrammet.

Ansökan skickas till Svenska Unescorådet

När ansökan är komplett och godkänd, översätts den till engelska. Myndigheter och statliga instanser som har särskilda åtaganden för förvaltning av skyddade områden, samt programkommittén signerar ansökan enligt direktiv i Kap.5. Ett svenskt original översänds till Svenska Unescorådet för handläggning. Vid positivt beslut föreslås regeringen nominera området och ärendet överlämnas till Miljödepartementet för vidare beredning. Om inga invändningar finns tar Sveriges regering sedan beslut om att nominera området till Unesco och uppdrar åt Svenska Unescorådet att lämna nomineringen till MAB-sekretariatet på Unescos högkvarter i Paris (MAB=Man and the Biosphere Programme).

Ett engelskt original och en digital kopia sänds till MAB-sekretariatet. Observera att listor med markanvändnings- och skötselplaner samt ev. rekommendationsbrev som inkluderats som bilagor i det engelska originalet ska vara originalhandling.

Den globala styrelsen för Biosfärprogrammet fattar beslut

Biosfärområdesnomineringar bereds inför den globala styrelsens (MAB-ICC) beslut av sekretariatet i Paris. En internationell expertgrupp, den sk International Advisory Committee, granskar inkomna handlingar, begär eventuella kompletteringar och förtydliganden, samt skriver rekommendation för beslut. MAB-ICC fattar beslut om nominerade biosfärområden i samband med sitt årliga styrelsemöte.

Translate »