Biosfärprogrammet är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv. Programmet lanserades i början av 1970-talet och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas. Biosfärprogrammet skiljer sig från Unescos andra vetenskapliga program, eftersom det bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena och drivs med ett starkt underifrånperspektiv.

Det är Unesco som utser biosfärområden efter nominering av medlemsländerna. Det finns idag (2023) 748 biosfärområden i 134 länder, vilka samarbetar i det sk ”World Network of Biosphere Reserves”. Biosfärprogrammet leds på central nivå av en styrelse (ICC = International Coordinating Council) och programmet har flera underprogram och aktiviteter som rör bland annat berg, ökenområden, tropiska skogar, stadslandskap, våtmarker, havets, öarnas och kustens ekosystem.

Biosfärprogrammet Sverige

Biosfärprogrammet Sverige består av en nationell programkommitté, ett biosfärråd och sju biosfärområden. Programkommittén är inriktande, beslutande och finansierande kommitté för Biosfärprogrammets verksamhet i Sverige. Havs- och Vattenmyndigheten är värd för programkommittén som spelar en viktig roll som nod och kontaktförmedlare i ett nationellt och internationellt nätverk med rollen att underlätta samarbete. Internationell samordning mellan Biosfärprogrammet och andra FN-program/organ, samt granskning av biosfäransökningar och kandidaturer är några av programkommitténs uppgifter.

Biosfärrådet är Biosfärprogrammets operativa genomförandeorgan och har som uppgift att bidra till långsiktighet och stabilitet i programmets utveckling. Detta uppnås genom att biosfärrådet stödjer och faciliterar projekt i biosfärområden och biosfärkandidatområden. Kommunikation, nätverkande och erfarenhetsutbyte är centralt för Biosfärprogrammet. Möten, konferenser och workshops anordnas årligen, gärna som samarrangemang och knutet till ett biosfärområde eller ett biosfärkandidatområde.

Translate »