Svensk representation på Biosfärworkshop i Kina

Shanghai

Johanna MacTaggart är koordinator för Unescos biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, samt nationell samordnare Biosfärprogrammet.

I dagarna är hon inbjuden till Biosfärprogrammet i Kina för att medverka på en workshop. Berätta mer!
Jag ska åka på en workshop som hand om varumärkesutveckling och certifiering inom Biosfärprogrammet globalt. Flera mer eller mindre väl fungerande system för detta, har utvecklats på olika platser i världen. LÄS MER

Under några dagar kommer fördelar och utmaningar med dessa exempel lyftas och analyseras utifrån frågeställningarna ”Är certifiering av produkter och tjänster ett framgångsrikt koncept som leder till  mer hållbar produktion och konsumtion? På vilket sätt?” och vidare ”Kan biosfärområden, som utnämnts till modellområden för hållbar samhällsutveckling, uppmuntra producenter och konsumenter till mer hållbara val genom ett certifieringssystem?”.

Hur jobbar man med detta i Sverige, och vad hoppas du att du kan ta med dig hem?

För oss i Sverige är detta ett högst angeläget ämne, då diskussion kring certifiering har varit en naturlig del av utvecklingen i alla fem biosfärområden i Sverige. Hittills har Programkommittén för Biosfärprogrammet uppmuntrat biosfärområdena att luta sig mot befintliga certifieringar, så som KRAV, ISO, Naturens bästa m fl, eftersom dessa väl uppfyller uppgiften att vägleda konsumenter till kloka val. Men vi behöver fortsätta utforska biosfärområdenas roll som motor för hållbar samhällsutveckling, med avseende på samhällenas beroenderelation till ekosystemtjänster t ex, och då särskilt biosfärområdenas roll som inspiratörer. Om certifiering av produkter och tjänster leder till en ökad medvetenhet, dels av biosfärområdenas Unescouppdrag och vad den innebär, behöver vi inhämta kunskap om hur man gör i andra regioner i världen.