Biosfärområde Östra Vätterbranternas 10-årsutvärdering är ute på remiss

Tio år efter att ett biosfärområde bildats görs en utvärdering. Tioårsutvärdering är ett tillfälle att sammanfatta vad som gjorts och samtidigt utvärdera effekten av biosfärområdets tvärsektoriella arbetssätt. När utvärderingen tas fram, är det viktigt att det är en transparent och inkluderande process som skapar engagemang och intresse för biosfärområdets fortsatta verksamhet. I år är det Vätterbranternas tur och första versionen av utvärderingen har just färdigställts för remiss.
Här kan du ta del av rapporten: Vätterbranternas 10årsutvärdering REMISSVERSION